cropped-Aviva_Elite_Developers_Final-01-removebg-preview.png

Jak zakupić akcje Saule SA ? Forum

Table of Contents

saule technologies jak kupić akcje

Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle. Finlio to platforma, która już od 2014 roku dostarcza swoim czytelnikom praktycznych, obiektywnych i, co najważniejsze, opartych na osobistym doświadczeniu treści ze świata finansów i inwestycji. Ponadto opracowujemy również wszelkiego rodzaju narzędzia i usługi – od narzędzia do śledzenia portfela po bezpieczny kantor kryptowalut. XTB to wiarygodny broker giełdowy w Polsce, który oferuje nie tylko przyjazne dla użytkownika interfejsy, ale również zapewnia cenne narzędzia i zasoby, które pomogą podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, platforma XTB oferuje raporty badawcze, materiały edukacyjne i dostosowywalne portfele inwestycyjne, które odpowiadają Twoim potrzebom.

SAULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

saule technologies jak kupić akcje

Zarząd planuje publikację raportu okresowego za II kwartał 2022 w dniu 12 sierpnia 2022. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2022 ustalony został na 5 sierpnia 2022. O pierwotnym terminie publikacji ww.

Wykres akcji Saule Technologies

Umowa weszła w życie z chwilą podpisania i obowiązuje przez podstawowy okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości jej przedłużenia. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w wyniku jej istotnego naruszenia. Do Saule Technologies należy 73,51% Saule SA, a największym akcjonariuszem Saule Technologies jest Columbus Energy, posiadający 20,85% akcji, dających 16,97% głosów.

Saule Technologies S.A.: ZWZ – lista akcjonariuszy (2024-06-

DC24 ASI stanie na czele procesu transakcyjnego, mając decydujący głos w kwestii alokacji środków finansowych, które w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań spółki notowanej na giełdzie wobec DC24. Pełnomocnictwo  będzie obowiązywało do 30 czerwca 2024 roku. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do https://www.forexformula.net/ Spółki rezygnacja Pana Krzysztofa Lisa ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A. Pan Krzysztof Lis nie podał powodu rezygnacji. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.. Zawiadomienie dotyczy transakcji nabycia akcji Spółki oraz ustanowienia zastawu na akcjach.

Notowania akcji

  1. Skorzystaj z wygody i dostępności oferowanej przez brokerów giełdowych.
  2. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej.
  3. Strony ustaliły, że Saule dostarczy pełną specyfikację techniczną linii produkcyjnej, oraz udzieli wyłącznej nieprzenaszalnej licencji na posiadane prawa własności intelektualnej niezbędne do zbudowania zakładu produkcji perowskitowych paneli fotowoltaicznych w Japonii.
  4. Z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 września 2022 r.
  5. Z siedzibą w Krakowie (w której Pan January Ciszewski pozostaje członkiem zarządu) ostatecznego wezwania do zapłaty odszkodowania.
  6. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Celem jest przygotowanie spółki do procesu pozyskania strategicznego inwestora, co może oznaczać sprzedaż do 100% akcji Saule SA lub realizację transakcji o podobnym charakterze. Kluczowym zadaniem jest skomercjalizowanie i przeskalowanie technologii produkcji ogniw perowskitowych. Powyższe informacje nie mają charakteru rekomendacji i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do decyzji zakupu bądź sprzedaży akcji. Obliczenia wykorzystują powszechnie znane i stosowane modele wycen, które jednak powinno się za każdym razem zintepretować w kontekście spółki (m.in. jej Ratingu), branży i szerokiego rynku, a następnie przyjąć za wiarygodne lub odrzucić.

saule technologies jak kupić akcje

Testy określone standardem wraz z audytem linii produkcyjnej zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, bez żadnych odchyleń. W załączeniu uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy. Podczas obrad, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Rejestracja przez Sąd zmian w statucie spółki zależnej – podwyższenie kapitału zakładowego Saule S.A. Informacja o zawarciu Umowy została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na znaczenie umowy dla rozwoju posiadanych przez Saule praw własności oraz na perspektywy rozwoju Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Strony ustaliły, że Saule dostarczy pełną specyfikację techniczną linii produkcyjnej, oraz udzieli wyłącznej nieprzenaszalnej licencji na posiadane prawa własności intelektualnej niezbędne do zbudowania zakładu produkcji perowskitowych paneli fotowoltaicznych w Japonii. Strony ustaliły, że w zamian H.I.S. zapłaci Saule 15% zysków ze sprzedaży perowskitowych paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych i sprzedanych przez H.I.S. Strony zdecydowały, że produkowane panele będą opatrzone markami obydwu stron. Koszty projektu, zgodnie z jego budżetem zostaną poniesione przez H.I.S. Strony wstępnie szacują, że budżet projektu wyniesie pomiędzy 20 a 30 mln EUR.

Z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. Powziął informację o dokonaniu w dniu 19 kwietnia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian statutu spółki zależnej od Emitenta – Saule  S.A. I wynikające z tego podwyższenie kapitału zakładowego Saule  S.A. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza Spółki – Knowledge is Knowledge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. W związku z powyższym, zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ, oraz projekt uchwały przesłany przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.

Treści zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany. Saule Technologies stoi obecnie przed wyzwaniem przekształcenia innowacyjnej technologii w sukces komercyjny. W 2023 roku spółka odnotowała przychody na poziomie 1,27 mln PLN przy stracie netto 41,7 mln PLN, co pokazuje skalę wyzwań finansowych. Jednakże, pozyskanie inwestora strategicznego i potencjalna sprzedaż technologii mogą otworzyć nowe możliwości dla przyszłości firmy.

Z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 października 2022 r. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Z siedzibą w Warszawie w przedmiocie bezwarunkowej rejestracji akcji serii E Emitenta w depozycie papierów wartościowych. Z siedzibą w Warszawie („Emitent”) https://www.forexdemo.info/ informuje o otrzymaniu w dniu 27 września 2022 r. Od pełnomocnika dwóch akcjonariuszy (i) Pana Januarego Ciszewskiego oraz spółki pod firmą Kuźnica Centrum Sp. Z siedzibą w Krakowie (w której Pan January Ciszewski pozostaje członkiem zarządu) ostatecznego wezwania do zapłaty odszkodowania.

Zarząd Saule Technologies z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Zawiadomienie od akcjonariusza spółki H.I.S. Co., Ltd. Warunkiem wykonania umowy jest m.in. Zgoda właściwego konserwatora zabytków na aranżację nieruchomości do której pozyskania umowa zobowiązuje Klienta.

• Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.• Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.• Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 10 sierpnia 2023 r.• Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. Treść zawiadomienia od akcjonariusza spółki H.I.S. Co., Ltd.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Pełna treść tekstu jednolitego zarejestrowanego statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Testy zostały wykonane dla elastycznych modułów fotowoltaicznych zastosowanych w perowskitowych elektronicznych etykietach cenowych [Perovskite Electronic Shelf Labels, dalej PESL].

Raportu Spółka informowała raportem bieżącym 2_2022 w dniu 31 stycznia 2022.Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie. [Spółka] niniejszym przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 roku https://www.forexrobotron.info/ we Wrocławiu. [Spółka] niniejszym przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2024 roku we Wrocławiu. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Sign up our newsletter to get update information, news and free insight.

Latest Post

GET REGULAR DESIGN UPDATES

Subscribe and be the first to get regular design updates and expert tricks from the industry experts.

Request A Call

After you have submitted this form, one of our experts will contact you within 24 hours. To take you through the process