cropped-Aviva_Elite_Developers_Final-01-removebg-preview.png

Saule Technologies S A.: ZWZ lista akcjonariuszy 2024-06-28. Komunikaty ESPI z dnia 28-06-2024

Table of Contents

saule technologies jak kupić akcje

Zarząd Saule Technologies z siedzibą w Warszawie informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022. Zarząd planuje publikację raportu okresowego za III kwartał 2022 w dniu 14 listopada https://www.forexeconomic.net/ 2022. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022 ustalony został na 4 listopada 2022. Raportu Spółka informowała raportem bieżącym 2_2022 w dniu 31 stycznia 2022. Zarząd Saule Technologies S.A.

Udziały w innych spółkach publicznych

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Strony ustaliły, że Term Sheet obowiązuje od daty zawarcia, aż do czasu podpisania docelowej umowy o współpracy lub jego rozwiązania za porozumieniem Stron.Podstawa prawnaart. Treść zawiadomienia od akcjonariuszy spółki H.I.S. Energy Holdings Co., Ltd. Zarząd Saule Technologies z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości w załączeniu treści uchwał, które zostały powzięte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 listopada 2022 roku.

saule technologies jak kupić akcje

Informacje ogólne

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad ZWZ zostały podjęte. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy dotyczące uchwał podjętych na ZWZ. Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu https://www.tradercalculator.site/ skonsolidowanego za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w § 6 ust. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Z siedzibą w Warszawie dokona rejestracji akcji serii E Emitenta w dniu 6 października 2022 r.

SAULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Spółka udzieliła również Zamawiającemu gwarancji określonej w procedurze serwisowej stanowiącej załącznik do umowy. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Zarząd Spółki wskazuje, iż aluminiowe lamele łamacza światła latem chronią przed ostrym światłem i nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń, a zimą przed wyziębianiem przez mroźne wiatry. Wyposażone w perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne Saule, jako niezależne, zielone źródło energii elektrycznej mogą znacząco zmniejszyć opłaty za prąd.

saule technologies jak kupić akcje

saule technologies jak kupić akcje

Zawiadomienia od akcjonariuszy spółki H.I.S. Energy Holdings Co., Ltd. Zarząd informuje ponadto, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał. Przed rejestracją przez sąd podniesienia kapitału spółka Columbus Energy S.A. Nie posiadała akcji Saule Technologies. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zawarta umowa jest rozszerzeniem współpracy Saule S.A.

  1. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
  2. Zarząd spółki Columbus Elite Global S.A.
  3. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Inne spółki

Z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje, że w dniudzisiejszym otrzymał  od Pana Piotra Kurczewskiego i DC24 Alternatywna SpółkaInwestycyjna Sp. Z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2Ustawy o ofercie o zapisaniu imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta narachunku maklerskim prowadzonym dla DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. Z o.o.Treść zawiadomienia przekazujemy w załączniku do niniejszego raportu. Dodatkowo Emitent przekazuje informację, że zarejestrowane zostały zmiany w Statucie Saule SA odzwierciedlające ustalenia umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta, Saule SA i Columbus Energy S.A. Z siedzibą w Krakowie (i innych) w dniu 20 października 2021r. Zmiana statutu min. dotyczy sposobu powoływania członków rady nadzorczej przez Columbus Energy S.A.

Z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 września 2022 r. Spółka otrzymała odpowiedź od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wniosku o zawieszenie notowań akcji Emitenta. W następstwie rejestracji przez sąd podniesienia kapitału Spółki w rezultacie emisji akcji serii E Maciej Łaś zmniejszył bezpośrednio posiadany udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce. [Spółka] niniejszym przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 listopada 2023 roku w Warszawie. Przed nabyciem ww akcji spółka H.I.S. Co., Ltd. nie posiadała udziałów w kapitale zakładowym spółki. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA to spółka z siedzibą w Polsce, której działalność jest związana z funduszami kapitału podwyższonego ryzyka i funduszami typu private equity. Poza pozyskiwaniem udziałów, https://www.investdoors.info/ Spółka świadczy usługi w zakresie finansów, takie jak pożyczki dla firm należących do jej portfolio, a ponadto bierze udział w procesach ich reorganizacji i restrukturyzacji. (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 21 września 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany  statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego jego brzmienia i przyjęcie nowego brzmienia statutu stanowiącego tekst jednolity.

Zarząd spółki Saule Technologies S.A. Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ”) Spółki zwołanego na dzień 07 listopada 2022 roku. Zarząd Saule Technologies z siedzibą w Warszawie informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2022.

Umowy dotyczącej dostawy i wdrożenia pilotażowego PESL (ang. perovskite electronic shelf label) do referencyjnego obiektu handlowego z Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. Umowa dotyczy pilotażowego wdrożenia produktu Saule wraz z jego oprogramowaniem w jednym z obiektów handlowych Zamawiającego zlokalizowanym w Łodzi. Produktem podlegającym wdrożeniu jest ekspozytor towaru wykorzystujący zarówno etykiety cenowe oraz pełny ekosystem Saule jak również system oświetlenia towaru zasilany ogniwem perowskitowym ze światła sztucznego umieszczonym na szczycie ekspozytora. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie po dokonaniu analizy okoliczności wskazanych we wniosku nie znalazł wystarczających podstaw do zawieszenia obrotu akcjami. Na podstawie umowy Spółka zobowiązała się do przeszkolenia i przeprowadzenia instruktażu pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji Produktu.

Większy udział w ogólnej liczbie głosów ma DC24 ASI (20,61%.). Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia. Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Jeśli jesteś gotowy do inwestowania w akcje Saule Technologies lub rozważasz inne możliwości inwestycyjne, polecamy sprawdzenie platformy XTB – renomowanego brokera giełdowego w Polsce. Rozpocznij swoją podróż ku potencjalnemu wzrostowi finansowemu, klikając tutaj, aby uzyskać więcej informacji o platformie XTB. Skorzystaj z konkurencyjnych stawek prowizji, niskich wymagań dotyczących minimalnej wpłaty i możliwości dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego za pomocą akcji Saule Technologies.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Sign up our newsletter to get update information, news and free insight.

Latest Post

GET REGULAR DESIGN UPDATES

Subscribe and be the first to get regular design updates and expert tricks from the industry experts.

Request A Call

After you have submitted this form, one of our experts will contact you within 24 hours. To take you through the process